«منتظر» بودن فقط به شعار دادن و خواندن دعای «اللهمّ‌ کن لولیّک ... » (دعای سلامتی امام زمان عج) نیست ، بلکه می بایست ویژگی های یک شخص منتظر را در وجود خویش محقق ساخت.

ادامه مطلب

امام صادق ع می فرماید: «من سرّه ان یکون من اصحاب القائم فلینتظر و لیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر».کسی که دوست دارد از یاران حضرت قائم ع باشد پس باید منتظر باشد و ورع را پیشه کند و  خود را به اخلاق آراسته کند.(نعمانی،الغیبة ص ۲۰۰).

بنابر این می بایست صفات یک شخص منتظر را در وجود خویش محقق ساخت.

«ورع» و «اخلاق» دو امری که امروزه جامعه ما بسیار بدان محتاج است،از بس شعارهای «انتظار » از درب و دیوار بلند است انسان فکر می کند «امام زمان عج» فردا ظهور می کند امّا هنگامی که به عمل شعار دهندگان نگاه می کنم کاملاً نا امید می شوم،چرا در یک جامعه «انتظار» و «منتظر» باید آمار «رشوه» ،«دزدی» «بدزبانی» ، «فحاشی در صفحات اجتماعی و غیره» زیاد باشد.

«تنبلی » از خاصیت «جامعه معاصر مسلمین» است.«حقیقت انتظار» یعنی مودّب به آداب اسلامی بودن، که کمتر در جامعه «معاصر» سراغ داریم.

نویسنده: سلطان علی نایبی./شنبه اول خرداد ۱۳۹۵/چهاردهم شعبان۱۴۳۷ ق.