زندگی زیباست

زندگی اینجاست...

زندگی یک رؤیاست ..

زندگی عرصه  درگیری من با دنیاست.

گه گداری خوب است،گاهی هم در دعواست.

غم ندارم ،چرا که دل ما چون دریاست.

نایبی 4 مهر ۹۵

شعر زندگی