دل ببین غرق مناجات خدا
قلب گشته جزو آیات خدا
روح چون در خدا فانی شود
می شود زایر به ساحات خدا 
خستگی در روح عاشق نیست شد
زان که «عشق» است از فیوضات خدا
نایبی.۳ـ۷ـ ۹۵.
#سلطان_علی_نایبی #شعر #غرق‌مناجات