معنویت یک

مهم ترین نیاز «انسان» در این دنیای خاکی «معنویت» است. چراغ معنویت در جان ها همیشه روشن باد و نورش همیشه تابان.