در این گلزارعشق» هم «دل» و هم «دین»‌
ببین که شاعران با هـــــــــــــــــــــــــم گرفته 
چقدر زیبا شده اشعـــــــــــــــــــــــــــــار امروز
بلی اشعار جام جـــــــــــــــــــــــــــــــــــم گرفته.
نایبی.۱۳۹۵/۳/۲۵
‫#‏شعر‬ ‫#‏شاعران‬
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬