سید اسماعیل بلخی در قریه «سرپل بلخاب» ولایت «جوزجان» در یک خانواده روحانی زاده شد. برخی ولادت ایشان را در سال سال 1295ش و برخی 1299ش گفته اند. بلخاب سرزمینی خوش آب و هوا و کوهستانی است که در قسمت جنوبی استان «مزار شریف» و در مسیر رودخانه «بلخ آب» قرار گرفته است که از «بامیان» سرچشمه می گیرد.

ادامه مطلب