آن «عیب» که دی شیخ به خود داشت ز تزویر

امروز «کمال» است به اصحاب «سیاست»

این «شرع »‌ چه شرعی است ندانیم که در وی 

هر «فتنه» ، «مباح» است به ایجاب «سیاست»

«تعلق نه به طاعت» ، تظاهر به عبادت 

نیرنگ و «ریا» جمله ز «آداب» سیاست

ادامه مطلب