زندگی یعنی بودنی بسیار طولانی برای دلسردشدگان و بودنی کوتاه برای عاشقان