سلام بر علی ع آنگاه که نماز خواند.سلام بر علی ع آن هنگام که به ملکوت اعلی پیوست.