چه شب شده است روزهای بی «عدالت» ما
کمی سیه شده است ، آییــــــــــــــــــــــــــــنه «دیانت» ما
در انتظار «زیارت» خورشید «داد» هستیم
خدا کند که قبول افتد این «زیارت»‌ ما
نایبی.۱۳۹۵.۳.۲۸
‫#‏شعر‬ ‫#‏عدالت‬ ‫#‏زیارت‬
‫#‏سلطان_علی_نایبی‬